Política de privadesa

Introducció

En aquesta política de protecció de dades t’expliquem com recopilem, utilitzem, compartim i protegim la teva informació de caràcter personal.

El principal objectiu de la nostra política de protecció de dades és garantir el total compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades i privacitat i la seguretat en el tractament de les teves dades personals.

Responsable del tractament

El Responsable del tractament és l’Associació Amnistia i Llibertat, amb domicili a Barcelona (08015), al carrer Vilamarí 86-88, amb CIF núm. G67593657 i a/e: info@amnistiallibertat.cat.

Finalitat del tractament

Les dades personals facilitades per les persones vinculades a l’Associació Amnistia i Llibertat seran tractades amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa i organitzativa, gestionar tant les sol·licituds com l’enviament d’informació relacionada amb l’activitat de l’entitat, i complir amb altres obligacions legals a les que estigui subjecte l’Associació Amnistia i Llibertat.

Les dades personals facilitades per les persones usuàries del lloc web titularitat de l’Associació Amnistia i Llibertat seran tractades amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa i de publicació de continguts al lloc web, l’enviament de comunicacions relacionades amb les campanyes específiques corresponents, l’enviament d’informació relacionada amb l’activitat de l’entitat i complir amb altres obligacions legals a les que estigui subjecte l’Associació Amnistia i Llibertat.

En cap cas es prendran decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils.

Les dades personals proporcionades a l’Associació Amnistia i Llibertat es conservaran mentre la persona interessada no en sol·liciti la seva supressió. Un cop finalitzi la vinculació de la persona interessada amb l’Associació Amnistia i Llibertat, les dades es podran conservar (bloquejades), durant el temps establert per la legislació aplicable en cada cas. En tot cas, només seran emmagatzemades durant el temps necessari per a donar compliment a les possibles obligacions legals.

Legitimació

La base legal fonamental que permet a l’Associació Amnistia i Llibertat el tractament de les dades de les persones vinculades a l’entitat és el consentiment de la persona interessada expressat lliurement bé amb la signatura d’una butlleta de vinculació, bé acceptant la Política de protecció de dades de forma expressa en el corresponent formulari electrònic.

En algunes ocasions, el tractament que duu a terme l’Associació Amnistia i Llibertat té com a fonament el seu interès legítim, com pot ser la promoció de la seva activitat, sempre que no prevalguin els drets i llibertats fonamentals de les persones interessades.

Els contractes o convenis de col·laboració subscrits per l’Associació Amnistia i Llibertat legitimen el tractament de les dades de les parts.

Per últim, l’Associació Amnistia i Llibertat està legitimada pel tractament d’aquelles dades necessàries pel compliment de les obligacions legals a les quals està subjecte, entre d’altres: Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d’associació, Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

Cessió de dades a tercers

Les dades de les persones vinculades a l’Associació Amnistia i Llibertat podran ser comunicades legítimament a:

  • Les autoritats competents per al compliment d’obligacions legals: l’Administració Tributària, jutjats i tribunals, i altres administracions públiques amb competència en la matèria.
  • Els assessors professionals i tercers proveïdors de serveis de l’Associació Amnistia i Llibertat: en cas que sigui necessari que les dades personals facilitades a l’Associació Amnistia i Llibertat siguin tractades per assessors professionals o prestadors de serveis, aquests actuaran com encarregats del tractament d’acord amb el contracte signat a tal efecte i d’acord amb allò establert al RGPD.
  • No es realitzen transferències de dades a països tercers o a organitzacions internacionals.

Drets de les persones interessades

A continuació s’enumeren els drets en matèria de protecció de dades que tenen les persones interessades:

  • Dret d’accés: sol·licitar una còpia de les seves dades personals que l’Associació Amnistia i Llibertat té emmagatzemades.
  • Dret de rectificació o supressió: sol·licitar la rectificació de les dades inexactes, demanar-ne l’actualització o la seva supressió.
  • Dret de limitació: sol·licitar la limitació del tractament de les dades personals, en aquest cas es conservaran únicament per a l’exercici o defensa de reclamacions.
  • Dret d’oposició al tractament: sol·licitar que l’Associació Amnistia i Llibertat deixi de tractar les dades, en la forma que ho indiqui, tret que per motius legítims, imperiosos o en motiu de l’exercici o defensa de possibles reclamacions s’hagin de seguir tractant.
  • Dret a la portabilitat: sol·licitar que les seves dades siguin tractades per un altre responsable, en aquest cas, l’Associació Amnistia i Llibertat en facilitarà la portabilitat.

La persona interessada podrà, en qualsevol moment, retirar el seu consentiment per al tractament específic de les seves dades de caràcter personal. Això, però, no afectarà a la licitud del tractament basat en el consentiment amb anterioritat a la seva retirada.

La persona interessada podrà exercir aquests drets mitjançant el correu electrònic dades@amnistiallibertat.cat o bé a l’adreça postal carrer Vilamarí 86-88 de Barcelona (08015). La sol·licitud haurà de ser per escrit i s’haurà d’acreditar la identitat de la persona interessada, adjuntant una fotocòpia del DNI, al tractar-se d’un dret personalíssim.

Així mateix les persones interessades podran acudir a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades per reclamar l’exercici dels seus drets o qualsevol altra qüestió relacionada amb el compliment de la normativa de protecció de dades (més informació a www.agpd.es).

Procedència

Les dades personals que tracta l’Associació Amnistia i Llibertat són comunicades voluntàriament per les persones interessades en el moment de:

  • Acceptar la Política de protecció de dades de forma expressa en omplir un formulari electrònic de sol·licitud d’informació, de participació en una campanya o d’inscripció a un acte o esdeveniment.
  • Signar i lliurar una sol·licitud de vinculació a l’entitat.